Forord


Arbeidet med manuskriptet til Pedagogiske mapper har skjedd over mange år. Først var det tenkt som en vanlig bok der målgruppen var undervisere i både skole og høyere utdanning. Etter hvert har målgruppen blitt bare de som underviser i høyere utdanning fordi jeg gjennom 9 år har samlet erfaringer med utvikling av pedagogiske mapper i denne gruppen. Siden dette fortsatt er en ny måte å arbeide med pedagogisk kvalifisering på i Norge, finnes det mange spørsmål. Svar på spørsmål som ofte stilles er et resultat av spørsmål som deltakere på seminar og kurs har stilt.

For vel et år siden kom ideen om å legge dette ut digitalt. En slik løsning har den fordelen at stoffet er lettere tilgjengelig for flere og revisjoner kan enklere skje. Stoffet som presenteres i Kunnskapsbasen er ment å være en ressurs for dem som ønsker å arbeide med å utvikle en pedagogisk mappe og tar i tillegg opp aktuelle temaer når det gjelder utvikling av undervisning mer generelt. Artikkelen Undervisningsfilosofi/læringssyn er et eksempel på hvordan man kan presentere og reflektere rundt eget læringssyn. Videre finnes det et autentisk eksempel på planlegging av undervisning og refleksjoner over gjennomføring fra både kollega, studenter og underviser.

Innføring av pedagogiske mapper på Universitetet i Tromsø er inspirert fra utvikling av Teaching Portfolios i særlig USA, Storbritannia og Australia, mens anvendt og anbefalt litteratur forteller at inspirasjon til å arbeide for utvikling av undervisning i vid forstand kommer fra mange land. Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) er satt på dagsorden internasjonalt. Motivasjonen er først og fremst å undersøke hvordan studenter lærer. Forsknings- og utviklingsarbeid gir kunnskap som når det publiseres blir mulig å nyttiggjøre seg av også for andre. Arbeid med pedagogiske mapper initierer kollegasamarbeid som de aller fleste vurderer positivt og en støtte for egen utvikling som underviser.

Forfatteren har mottatt støtte fra Det faglitterære fond. Stor takk også til kolleger ved Institutt for pedagogikk og lærerutdanning, UiT, for deltakelse i utvikling av pedagogiske mapper og til U-vett, UiT, for bistand med å legge manuskriptet ut på nett.