Mappeblogg
Marit Allerns fagblogg
 
   
 
NOV
14.
Refleksjoner over fagdidaktikk
 

PPU-deltid

mapper og epleOppsummering og refleksjoner etter økta i norsk fagdidaktikk. Tema: Muntlige sjangrer.

Før timene fikk min kollega min plan for økta som var skrevet ut til et veiledningsgrunnlag for ham, og vi hadde snakket sammen før timene begynte.

En student var syk, men ellers var alle til stede. I tillegg var også TV med som kollegaveileder.

Som planlagt brukte vi relativt mye tid til å drøfte hva som er forutsetninger for en klasseromskultur for muntlig. Jeg vurderte det som viktig at alle som øns

ket det fikk komme til orde. Siden alle disse studentene er i jobb, har de mange erfaringer å relatere til og det ble tydelig her. Av studentenes egne prioriterte punkter fikk

  • trygghet
  • aksept for hverandre
  • tid til alle

mest tilslutning. Det viktige grunnlaget i et godt sosialt klima ble diskutert og det kom fram mange eksempler, både positive og negative.

Veiledning og vurdering ble også tatt opp relativt grundig. Bakgrunnsdokumenter for dette var R94 og særlig L97 samt SUEs Veiledning i vurdering til den siste læreplanen. Her hadde vi først en runde i forhold til dette med kriterier for vurdering, og deretter så vi et utdrag fra videoen som viser elevforedrag med veiledning/vurdering etter kriteriediskusjon i klasse 9 a på Ruseløkka ungdomsskole i Oslo. Videoen anskueliggjorde godt de problemene vi står overfor når det gjelder opplæring i muntlige sjangrer. Studentene liker godt å få se slike eksempler med virkelige elever, så videoen ble tatt godt i mot.

Muntlig er et takknemlig tema å ta opp med denne gruppa i fagdidaktikk. Alle er i jobb og har erfaringer som kan knyttes til teori og det vi ellers tar opp. Interessen for å lære mer om hvordan å undervise i talesjangrene er meget bra, og alle er med på hvorfor dette er viktig. Det vi i tillegg hadde hatt bruk for var mer tid til praktiske øvelser for at studentene kunne få trening i det de seinere kan gjøre i klasserommet der læreren skal være forbilde. Mange sliter nok en del med å få elevene over fra det å snakke i vei til å lytte og så trene på å beherske stadig flere muntlige sjangrer. Om læreren føler seg skolert nok til å gå foran som et godt eksempel er noe tilfeldig, de fleste har minimal skolering i dette fra sin utdanning så langt. Her var det så lite tid til disposisjon at det ble for få øvelser for deltakerne. Det er et vanskelig valg når det gjelder deltid, vi kan ikke bare utsette noe til neste time. Den vil være to måneder seinere. Jeg prioriterte altså å gi dem en viss oversikt. Det som burde vært gjort var å kreve at de var bedre forberedt for å kunne bidra mer. Det viser seg å være vanskelig, de er i jobb og konkurransen om tida blir stor. I en tilsvarende situasjon seinere vil jeg likevel stille slike krav.

Økta vil jeg mene var dialogisk i all hovedsak. Det får jeg også bekreftet i tilbakemeldingsloggene fra studentene. Spørsmålet om for mye stoff er jeg ikke like sikker på. Det ble litt lite tid til å eksemplifisere sjangrene og slett ingen tid til å øve på situasjoner. Muligens er det heller ikke snakk om å få tid til det innenfor en slik tidsramme. Jeg satte meg som mål å demonstrere noen sjangrer, og det mener jeg er viktig. Det var også viktig å bruke nok tid på spørsmålet om klasseromskulturen og dessuten på veiledning og vurdering.

Oppfølging av temaet kommer via de to studentene som har 10 vekttall norsk, de har i dag arbeidet med et forslag til opplegg når det gjelder høytlesning som alle nå kan prøve ut og deretter diskutere på nettet.

Oppfølging av denne gruppa: Et ønsket oppfølgingspunkt er temaet fra læreplan til undervisning. Mange opplever frustrasjoner i det å skulle sette læreplanene ut i live, og de oppleves ofte som ei tvangstrøye. Dette må tas opp, helst i januar.


NOV
13.
Studenters refleksjoner
 

Tilbakemeldinger fra studentene i form av logg etter økta i fagdidaktikk.
Tema var MUNTLIG og omfanget var 4 timer.

  • Dette har vore eit tema eg ikkje har tenkt så mykje på før eg leste Høisæters tekst i haust. Eg har heller ikkje hatt noko særleg undervisning i det på høgskulen og universitetet. Økta i dag var givande, og det eg ar hatt størst utbytte av er nok delen om klasseromskultur og delen om vurdering av munnleg aktivitet. Elevane mine i historie har framføring av eit miniprosjekt om renessanse og reformasjon allereie fyrstkommande måndag, så då kan eg faktisk prøve ut noko av det eg har lært og tenkt igjennom i dag. Tipsa om tekstar og teksttypar og arbeidsmåtar har óg vore nyttige.

  • Viktig tema, føler selv at jeg har et bevisst forhold til å ta det opp i timene, men det blir ikke så stødig med hensyn til å skille sjangrene fra hverandre som man kunne ønske. Tror det ofte er stor forskjell på hva man sier og hva man gjør som lærer. Har inntrykk av at mange påstår at de slipper elevene til, men så er de i realiteten mer dominerende og doserende enn de tror selv. Det viktigste jeg sitter igjen med etter økta er oppfatninga av at det er viktig å stille krav til publikum under framføringer. Du nevnte noen gode oppgaver de kunne få. Tror også at, for lærerens del, dette fremdeles er et lite tabuområde i forbindelse med kollegabasert veiledning. Det er ikke så mange av mine kollegaer jeg tør å gi negativ kritikk, altså på deres muntlige ledelse av klasse. Har inntrykk av at dette er en så inngrodd del av personligheten at det vil være vanskelig å endre praksis uansett.

  • Jeg har i mitt arbeid som lærer savna ideer for den muntlige delen av faget. Det er så lett å kjøre seg inn i et spor. I mitt arbeid har jeg forsøkt å variere den muntlige delen av arbeidet og ser at jeg er på rett vei. Du har i dag gjort meg klar over at det er flere arbeidsformer som kommer inn under det muntlige enn det jeg har vært klar over! Og det gjør godt! Jeg bruker aktivt ideene jeg får her på UNIKOM (nå PLP), og vil nok helt sikkert bruke også disse ideene. Det var synd at vi ikke fikk tid til å arbeide i grupper i dag, i og med at dette er et så viktig tema. Noen av de områdene vi har fått beskrevet i dag, burde vi ha fått prøvd ut på hverandre, før de skal prøves ut på utålmodige og mange ganger ’obstanasige’ elever.

  • Dette har vært en svært nyttig økt. Jeg har fått klarere forestillinger om hva muntlig aktivitet kan være, og hvordan en kan legge opp til ulike aktiviteter i forhold til dette. For eksempel sa jeg at diskusjon m/elev som ordstyrer var en aktivitet jeg ikke brukte. Det er ut fra erfaring i GK-yrkesfag, ”gutteklasser”, der dette ikke har vært vellykket. Nå kommer jeg til å prøve ut dette neste gang jeg har en slik klasse, der forarbeidet skal vektlegges. Elevene må få kunnskap om emnet de skal diskutere på en helt annen måte en det som ble gjort i klassene jeg hadde. Diskusjonen rundt bordet om ting foreleser tar opp, er verdifull. Her får jeg nye ideer og tanker. Opplegget med at vi på forhånd (gr.9) hadde satt oss godt inn i artiklene fra Høisæter og Danielsen opplever i alle fall jeg som greit.

  • Økta har vært utrolig interessant! Det har vært gode og allsidige innspill/sekvenser og mye matnyttig. Synes du er flink til å variere – både i innhold (selv om den berømte tråden er lett synlig) og i effekter. Spennende med elevforedrag på video. Det er jo noe vi kjenner igjen fra hverdagen, men som ofte blir litt ”uhåndterlig”. Fint at du har laget et kompendium til sekvensen. Gir oss litt knagger å henge stoffet på om en måned eller to. Jeg synes at du ”håndterer” oss som gruppe veldig bra. Her er det greit å komme til orde- og du ser enkeltpersonene i gruppa. Det er noe jeg setter høyt! Du gjør fagdidaktikken spennende og virkelighetsnær og rekker egentlig gjennom utrolig mye på kort tid. Det merkes at du er godt forberedt!

  • Jeg synes at vi fikk mange ”matnyttige” og gode ideer til muntligopplæringa i norskfaget. Det gjelder bare nå å dra heim og begynne å trekke tråder videre til egen praksis i skolen. Jeg føler at elevene noen ganger ”misforstår” den muntlige deltakinga i timen. Noen melder seg ut, til tross for at jeg regner med at de vet at det får konsekvenser både for vurderinga, dvs. karakter, og for dem selv som mennesker. Andre spør om vi ikke snart skal begynne å arbeide!! Når jeg har rettet tekster elevene har skrevet, ønsker jeg ikke bare å dele de ut på slutten av timen. Jeg bruker å tilrettelegge for individuelt arbeid i klassen, mens jeg tar frem elevene etter tur og prater med dem om teksten de har levert. Det synes som at noen elever føler dette ubehagelig, dvs. misliker å snakke om egen tekst. Dette bekrefter sterkt at ca. 20% av elevene misliker muntlig aktivitet inkludert dialogen mellom meg som lærer og dem selv som elev.

  • Jeg synes at dette var ei fin økt! Men ble det for mye papir/skrift temaet tatt i betraktning? AV-hjelpemidler, utdelte stensiler avleder kanskje noe av oppmerksomheten fra det muntlige. Men det er jo et problem; selv de dialogene hvor Platon/Sokrates angriper tekst/skrift hardest er jo (på et vis) skrevet. Men for Sokrates (i Faidros) er muntlighet knyttet tett til det han kaller ekte tanker, og de er bare i hodet/munnen. Det var nå bare litt filosofering, innholdet og formen på denne økta var som sagt god!

Om bloggen
Her vises fagstoff som er en del av artikkelsamlingen "Pedagogiske Mapper". Mappebloggen er samtidig et forsøk på å vise hvordan en blogg eller en bloggartikkel kan integreres i en pedagogisk mappe.
Relevant fagstoff
 
 
© Marit Allern 2009
Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling bare tillatt når det er hjemlet i lov eller avtale med Kopinor.